Садочок № 47
 Річний звіт керівника закладу 2018-2019

Звіт директора

Зеленівського ясла-садка №47 Херсонської міської ради

за 2018-2019 навчальний рік

Завдання звітування:

 

  1. Розвиток зв’язного мовлення дітей дошкільного віку у процесі мовленнєвоігрової діяльності .
  2. Впровадження в освітній процес системи заходів з економічного виховання дошкільників з метою полегшення процесу соціалізації дітей, розширення їх знань про життя сучасного суспільства.

 

Як керівник  закладу дошкільної освіти  в своїй діяльності керуюсь Конституцією України, Законами України: «Про освіту», «Про дошкільну освіту»; Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305, іншими нормативно – правовими актами, Статутом дошкільного навчального закладу, затвердженим рішенням міської ради №  1772 від  31.03.2015 року.

 Мова спілкування та навчання у ясла-садку – українська.

Порядок діяльності ЗДО  визначений «Правилами внутрішнього трудового розпорядку», посадові обов’язки персоналу є в наявності, відповідають нормативним вимогам, затверджені директором закладу.

Заклад дошкільної освіти ЗДО № 47 загального типу, підпорядкований  відділу освіти Херсонської  міської ради. В ясла - садку створено всі умови для всебічного розвитку дітей. У порівнянні з минулим навчальним роком, кількість іграшок збільшилась на 23%, придбано ігор для розвитку логічного мислення - на 17% більше, пазлових ігор - 31%, настільно - друкованих - 30%, сюжетно-рольових - 19%.  Навчально-дидактичне забезпечення педагогічного процесу, виходячи з проблем і завдань минулого навчального року, поповнилось на 75%, з них: предметне середовище зросло на - 15%, ігрове -17%, соціальне -23%, природне середовище зросло на 14%. Придбано дитячої літератури на 18%, навчально-дидактичної - на 28% більше, ніж у минулому навчальному році.  Зібрано і виготовлено відповідний демонстраційний та роздатковий матеріал з різних розділів програм, що дає можливість систематично використовувати його при проведенні занять та індивідуальної роботи з дітьми.                                                                                                   

 За проектною потужністю дошкільний заклад розраховано на 120 місць для дітей від 2 до 6(7)років. Групи комплектувані за віковими ознаками. У цьому році заклад відвідувало 105 дітей.

 На сьогоднішній день  у ясла-садку  функціонує 4 групи, серед яких 1 група раннього віку, 3 групи дошкільного віку.

Територія закладу обладнана спортивним та ігровими майданчики для кожної вікової групи.

 Контингент вихованців закладу в середньому протягом навчального року становить:

  • дітей раннього віку – 23,
  • дошкільного –51 ,
  • до школи випущено – 31 дитини.

У ЗДО  проводиться робота  з вирішення проблем соціального захисту вихованців та працівників. На початок навчального року було оновлено соціальний паспорт вихованців закладу, визначено склад сімей вихованців, кількість дітей пільгових категорій:

  •  багатодітні родини – 11;
  • діти із сімей учасників бойових дій – 3;
  • з малозабезпечених сімей –  3;
  • діти інваліди  – 3 .

 

В ясла-садку працювало  23 працівника, з них - 9 педагогічних працівників. Освітній рівень педагогів: вища освіта – 2 чол. (20%), базова вища освіта – 7 чол. (70%).  Фаховий рівень педагогів: «спеціаліст II категорії» - 1 чол.,  спеціаліст – 8 чол. У 2018/2019 навчальному році підвищила свою кваліфікацію вихователь – ІІ розряд  ясла-садка згідно плану проходження курсової перепідготовки при КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». За результатами атестації вихователь - 1 підтвердила 9 тарифікаційний розряд.

Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики. Навчально – виховний процес ЗДО  здійснював у відповідності до програми виховання і навчання дітей від 2 до (6)7 років «Дитина» та нової редакції  Базового компоненту дошкільної освіти.

 На виконання завдання щодо створення умов для розвитку комунікативної культури педагогів, розвитку комунікативних  вмінь за допомогою ігрових методів навчання,  формування їх професійних вмінь щодо використання ефективних підходів для розвитку мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку проведено семінар – тренінг для педагогів «Розвиток комунікативної культури педагогів у сучасному дошкільному закладі», адміністрацією ясла-садка проводилося тематичне вивчення «Використання дидактичних ігор у процесі занять з розвитку мовлення», що охоплювало низку питань, а саме: створення умов щодо організації роботи, яка сприяє мовленнєвому розвитку дітей дошкільного віку; уміння вихователів організовувати роботу з мовленнєвого розвитку дітей, використовуючи дидактичні ігри  відповідно до вимог програми; розвиток мовленнєвих умінь дітей. У всіх вікових групах створено належні умови щодо організації роботи з мовленнєвого розвитку дітей: спокійна, доброзичлива атмосфера в спілкуванні дорослих із дітьми й дітей між собою; у групах зібрано й оформлено достатньо дидактичних ігор і вправ, які допомагають реалізувати мовленнєві завдання; куточки книги та самостійної театралізованої діяльності обладнані згідно з вимогами Програми.

 Під час організації роботи з мовленнєвого розвитку дітей вихователі  використовували групові, індивідуальні та колективні форми роботи. При розподілі дітей на підгрупи враховувався рівень мовленнєвого розвитку, індивідуальні особливості й уміння кожної дитини, застосовувалися продуктивні методи та прийоми навчання, кожен з яких мав свою педагогічну доцільність, доповнював один одного й використовувався у взаємозв’язку. Теми, завдання, зміст та структура занять   відповідали віку, розвитку дітей і вимогам програми. На заняттях доцільно використовувалися роздатковий та демонстраційний матеріал, ігрові прийоми, індивідуальний та диференційний підходи до дітей.

Результатом використання дидактичних ігор на заняттях з мовленнєвого розвитку є оволодіння програмовими завданнями 72% дітей. Діти доволі вільно спілкуються з дорослими й однолітками, уміють правильно та зрозуміло висловлюватись, чітко відповідати на запитання, вести діалог.

 На виконання  завдання щодо впровадження в освітній процес  економічного виховання дошкільників проведено ряд заходів: практичний тренінг для педагогів «Економіка для дошкільнят», семінар-практикум: «Формування компетентності педагогів щодо економічного виховання дошкільнят», тренінг для батьків вихованців старших груп «Формування споживчої культури», усний журнал для батьків «Дитяча економіка для дорослих», колективні перегляди занять з  економічного виховання «Дошкільнятам про гроші», «Звідки прийшов хліб». Засідання Педагогічної ради «Формування первинного економічного досвіду дитини – необхідна умова економічної соціалізації та виховання дошкільників» сприяло поглибленню знань педагогів  щодо актуальності економічної освіти дошкільнят, завдань, форм, прийомів  організації роботи з дітьми, доцільності використання ігрових технологій   для формування їх соціально-економічного досвіду. Було проведено   тематичне вивчення стану роботи з економічного виховання у середній та старшій групі.Під час бесід з вихователями встановлено, що  педагогами    використовувалися методи проблемного навчання. На заняттях розглядалися питання, що розвивають логічне мислення, моделювання проблемних ситуацій, експериментування, дослідницька діяльність, використовувалися дидактичні ігрина економічну тематику, що сприяють закріпленню елементарних економічних понять, формуванню економічного мислення та пошуку раціональних рішень. Є належний рівень сформованості елементарних економічних знань у 40% дітей середньої групи та 65% старших дошкільників, решта дітей – використовують свій запас знань у ігровій діяльності. Проте, поряд з позитивними надбаннями, існують  недоліки у роботі з даної проблеми: не використовуються інтегровані заняття з економічного виховання, відсутня картотека ігор   економічного спрямування, розвивально-предметне середовище потребує подальшого осучаснення та поширення предметних осередків.

 Розподіл навчального навантаження побудований з урахуванням максимально допустимого навантаження на дітей упродовж тижня. При цьому, освітній процес базується на поєднанні різних видів занять: фронтальних та групових при умові, що тривалість фронтальних занять не повинна перевищувати 15-35 хвилин (відповідно віку дітей), групових - 15-30 хвилин, що дає можливість додержуватися регламенту навчального часу в день на одну дитину.                                                     

У 2018/2019 навчальному році належним чином була організована діяльність ясла-садка з питань наступності та перспективності у роботі дошкільної та початкової ланок освіти. Взаємовідвідування занять та уроків у першому класі Зеленівської загальноосвітнньої школи № 38 Херсонської міської ради, спільні методичні заходи із використанням інтерактивних форм роботи сприяли підвищенню фахового рівня вихователів у підготовці дошкільнят до навчання в школі.Окремою ланкою роботи з наступності дошкільної та початкової освіти стала робота з батьками  майбутніх першокласників. Упродовж року батьки мали змогу відвідувати заняття, отримувати консультації, брати участь у відкритих заходах, отримувати відповіді на питання щодо підготовки дітей до школи від вчителів, яких  запрошували на батьківські збори та на засідання  батьків майбутніх першокласників.                                                                                                           

Для здійснення оздоровчої та профілактичної роботи у закладі створені задовільні умови. На постійному контролі у адміністрації  ЗДО  знаходиться дотримання санітарно-гігієнічних вимог до умов та режиму виховання дітей. Традиційно у яслах-садку  реалізується комплекс спеціальних заходів у період сезонного підйому захворюваності. Систематичне використання у навчально -виховному процесі здоров’я зберігаючих технологій, загартування, профілактичних заходів дозволило знизити показник простудних захворювань.

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 року №298/227. У  закладі  працює досвідчений, висококваліфікований персонал: старша медсестра та кухарі. Для забезпечення належного функціонування харчоблоку згідно нормативних вимог проводиться постійний контроль організації харчування в дошкільному закладі з боку директора  та старшої медсестри. Систематично здійснюється аналіз виконання норм харчування.

Контроль за організацєю харчування здійснюється систематично. Робота Ради харчування ведеться згідно затвердженого плану за активною участю батьків.

 Моніторинг організації раціонального харчування показав, що протягом навчального року за основними продуктами харчування виконання норм значно не змінилось. Залишається недовиконання за низкою важливих продуктів серед яких молочні, риба, м’ясо, фрукти, соки.

 Упродовж року цілеспрямовано проводилися робота з батьками, функціонувала «Скринька довіри» для побажань, запитань та пропозицій батьків, проводилися зустрічі у формі «Дня відкритих дверей», «Дня Дошкілля», родинного свята «Дня Матері», спортивні свята тощо. Усі ці заходи налаштували педагогів та батьків на співпрацю, створювали атмосферу довіри та взаємодопомоги. Спільна робота з батьківським комітетом дала можливість залучити батьків  до створення позитивного іміджу ясла-садка, затишної привабливої території, екологічно приємного довкілля, бажання бути прикладом для дітей під час трудового десанту на 5% більше, ніж у минулому році.

Колектив ясла-садка діти та батьки брали участь у міських заходах та конкурсах: «Світ очима дітей», «Крок до зірок», «Літературні намистинки».

Ясла-садок  є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає в оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. Протягом 2018-2019 року в дошкільном закладі  продовжили діяти різні органи управління, найбільш дієвим залишається загальносадковий Батьківський комітет. Завдяки його ініціативам дошкільний заклад отримує матеріальне забезпечення для вирішення термінових потреб. Серед них на першомі місці стоять питання, які потребують термінового рішення (поточні ремонти меблів та сатехніки, забезпечення миючими та дезинфікуючими засобами, медикаментами, проведення поточних ремонтів та інше).

 Матеріально технічна база поповнювалася і вдосконалювалася.                             

За спонсорські кошти придбано придбано  бойлер у першу молодшу групу (3109 грн.), жалюзі в три групи (16480 грн.), замінили 3 унітази (3600грн.), килимова доріжка в першу молодшу групу (560 грн.), перекрили піднавіс (13390 грн.), поміняли світильники люмінесцентні в старшу групу – 21 шт. (7500 грн.), придбали електродрель ( 650 грн.).

 Протягом року в центрі уваги адміністрації знаходились питання безпосередньо пов’язані з безпекою всіх мешканців дитсадка – в закладі діє пропускний режим.

 Я вдячна батькам, які допомагають нам у проведенні ремонтних робіт у групах та на території закладу, створюють затишок та комфорт для дітей.
Ми маємо задовільну матеріально-технічну базу, наш заклад користується попитом серед батьків, колектив може і хоче працювати, тому ми не зупиняємось на досягнутому, а ставимо перед собою нові завдання.

 Підводячи підсумки роботи за рік, я хочу подякувати педагогам закладу, обслуговуючому персоналу, батькам вихованців за спільну роботу, розуміння і підтримку, конструктивну критику і можливість реалізації наших ідей. Ми сподіваємося, що представлений звіт дозволить вам об’єктивно оцінити діяльність, мене як керівника і діяльність всього нашого дошкільного навчального закладу.

                  

 

 

П`ятниця, 29.05.2020, 18:29
Вітаю Вас Гість
Головна | Реєстрація | Вхід
Вхід на сайт

Copyright MyCorp © 2020
Зробити безкоштовний сайт з uCoz